Správny výber
Základom práva je predovšetkým
vnímanie pocitu ľudskosti v nás.

Základom práva je predovšetkým
vnímanie pocitu ľudskosti v nás.

Výber advokáta je hlavným predpokladom úspechu v spore, ako aj v dosiahnutí pozitívneho výsledku zmluvných rokovaní.
Ulianko & partners, s. r. o.

Sme progresívnou advokátskou kanceláriou, ktorej prioritou je spokojnosť klienta založená na kvalite poskytovaných právnych služieb.

Prostredníctvom kvalifikovaného právneho poradenstva, profesionálneho a flexibilného prístupu pomáhame našim klientom pri riešení ich problémov k ich najvyššej spokojnosti. Pocit právnej ochrany nielen poskytujeme, ale aj zaručujeme.
Profi
Ulianko & partners, s. r. o.
Ulianko & partners, s. r. o.
Záber odbornej problematiky, ktorú pre nás AK Ulianko & partners, s.r.o. od roku 2006 zabezpečuje, je pomerne široký, predovšetkým sa však týka záväzkových vzťahov (zmluvy o dielo, kúpne zmluvy atď), pracovného práva, obchodného práva a tiež vymáhania pohľadávok. Počas celého obdobia spolupráce oceňujeme najmä profesionalitu, odbornosť a lojalitu.”
Ing. Miroslav Murgaš a Ľubomír Majzlan
konatelia spoločnosti SLOVAKTUAL s. r. o.
Viac ako 20 rokov podnikám na Slovensku. Podarilo sa mi vybudovať stabilnú firmu. V zložitej legislatíve, ktorá sa neustále rýchlym tempom mení, by som sa bez Rada Ulianka a jeho tímu šikovných mladých ľudí, len veľmi ťažko orientoval. Máme za sebou viac ako 14 ročnú spoluprácu. Počas celej tejto doby neustále využívam právne služby a rady, ktoré mi Ulianko & partners, s.r.o. kvalitne poskytuje, tak povediac 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ďakujem.”
Ing. Nikola Božinovski
spoločník a konateľ spoločnosti BIS audio, s.r.o.
Naša obchodná spoločnosť, v súlade s filozofiou jej jediného spoločníka Scheuch GmbH, v spolupráci s Ulianko & partners kladie dôraz na vzájomnú serióznosť, ústretovosť a pripravenosť riešiť požadované úlohy pohotovo a s vysokou odbornosťou. Práve v spolupráci s Ulianko & partners sa podarilo dosahovať nami požadované kritériá vzájomnej spolupráce už od roku 2009, pričom nasadenie, odbornosť a prístup Ulianko & partners k plneniu si svojich povinností považujeme za príkladný.”
Ing. Patrik Knajbel, PhD.
konateľ spoločnosti Scheuch s.r.o.
Naša spoločnosť potrebuje okrem dobrého nápadu tiež skúseného právnika. Ja som vsadil na spoľahlivý tím právnikov a po rokoch spolupráce sme odbúrali mnohé starosti s vymáhaním pohľadávok, riešením dôležitých zmlúv a rýchlych rozhodnutí. Ďakujeme, že nás upozorňujete na dôležité zmeny zákonov a oceňujeme dobrú spoluprácu s Vašou advokátskou kanceláriou.”
Ladislav Zlievsky
spoločník a konateľ spoločnosti ZYRY – Tem, s.r.o.
S prácou advokátskej kancelárie sme vysoko spokojní. Oceňujeme tím odborníkov, ktorí vedia v krátkom čase vyriešiť rôzne problémy, s ktorými sa stretávame pri našej podnikateľskej činnosti.”
Ing. Jozef Pobiecký
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.
Spoločnosť Letisko Sliač, a.s. od roku 2006 využíva právny servis spoločnosti Ulianko & partners, s.r.o. Zastrešujú právne služby v špecifickej oblasti, v ktorej sa Letisko Sliač, a.s. v rámci svojho podnikania pohybuje. Naša dlhoročná spolupráca je prejavom spokojnosti.”
JUDr. Marian Korytiak, PhD.
člen predstavenstva spoločnosti Letisko Sliač, a.s.
Ulianko & partners, s. r. o.

Moderné trendy dnešnej doby a vzdelávanie sú súčasťou nášho každodenného života.

Vzhľadom na individuálne požiadavky klientov pri poskytovaní právnych služieb plne využívame zaručený elektronický podpis a iné moderné technológie, ktoré umocňujú včasné, účinné a spoľahlivé poskytovanie právnych služieb.

Služby

Právne služby.

Obchodné právo

Obchodné právo

Komplexná korporátna agenda, registrové konania, fúzie a akvizície, prevody obchodných podielov a akcií.

Vypracovanie zmlúv a iných zmluvných dokumentov.

Právne zastupovanie v sporoch pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi.

Trestné právo

Trestné právo

Komplexné právne poradenstvo pri obhajobe v trestnom konaní.

Zastupovanie poškodených v trestnom konaní.

Vypracovanie podaní, trestných oznámení, stanovísk, právnych rozborov.

Správne právo

Správne právo

Zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi
a v správnom súdnictve.

Vypracovanie žalôb, vyjadrení a stanovísk.

Právna pomoc v priestupkovom konaní.

Insolvenčné právo

Insolvenčné právo

Spracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie.

Prihlasovanie pohľadávok
do konkurzu a reštrukturalizácie.

Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Pracovné právo

Pracovné právo

Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi.

Vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov.

Uplatňovanie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov.

Občianske právo

Občianske právo

Právne zastupovanie v konaniach pred súdmi, vypracovanie zmlúv a dokumentov.

Náhrada škody, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Právna pomoc v oblasti ochrany osobnosti, rodinného, dedičského, spotrebiteľského a pozemkového práva.

Ulianko & partners, s. r. o.
Advokáti

Personálne obsadenie.

Sme mladý dynamický kolektív právnikov zdieľajúcich nadšenie pre právo a vyriešenie právnych problémov našich klientov s chuťou neustále prehlbovať svoje vedomosti s každým novým prípadom.

Ulianko & partners, s. r. o.
Ulianko & partners, s. r. o.

Spoznajte našich právnikov a predstavte nám Vaše vízie, starosti a problémy a my Vám ponúkneme naše skúsenosti, ľudský prístup a spoľahlivú pomoc.

JUDr. Radoslav Ulianko

Advokát a spoločník
Celý svoj profesijný život aktívne pôsobí v advokácii. Jeho silnými stránkami sú najmä civilný a trestný proces a mimosúdne vyjednávanie, pri ktorých účinne uplatňuje svoje bohaté skúsenosti z doterajšej právnej praxe, ako aj svoj silný verbálny prejav, či prirodzenú autoritu. Aj kvôli týmto vlastnostiam je mimoriadne vyžadovaný zo strany klientov a aj tento záujem spolu s jeho vôľou živiť sa tým, čo ho baví, ho priviedli k logickému rozhodnutiu založiť vlastnú advokátsku kanceláriu, v ktorej vedie tím právnikom, čerpajúcich z jeho rád vyplývajúcich z jeho dlhoročných skúseností.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk
Ruský jazyk

Členstvo v advokátskej komore

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou

Špecializácia

Občianske právo, obchodné právo, trestné právo, pracovné právo

Kontakt

JUDr. Radoslav Ulianko
+421 903 555 415
+ -

JUDr. Peter Štefunko

Advokát
Jeho dominantnými právnymi oblasťami sú pozemkové a majetkové právo. Významné pre klientov sú jeho odborné rady týkajúce sa obchodných spoločností, zmluvnej agendy, insolvencie a správneho práva. Dôležité skúsenosti získaval aj vo verejnej správe, kde pôsobil ako vedúci tímu pri majetkoprávnom vyporiadaní viacerých verejných projektov.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jazykové znalosti

Anglický jazyk

Členstvo v advokátskej komore

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou

Špecializácia

Obchodné právo, insolvenčné právo, správne právo, občianske právo

Kontakt

JUDr. Peter Štefunko
+421 904 128 821
+ -

JUDr. Alexej Solanič

Advokátsky koncipient
Je držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu Cambridge ILEC. Pre jeho bohaté jazykové znalosti, ktoré sú na vysokej odbornej úrovni, poskytuje právne služby najmä zahraničným klientom. Špecializuje sa na oblasť práva obchodných spoločností, medzinárodných záväzkových vzťahov a zmenkové právo.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Ukrajinský jazyk
Ruský jazyk

Členstvo v advokátskej komore

Slovenská advokátska komora

Špecializácia

Občianske právo, obchodné právo, trestné právo, banské právo

Kontakt

JUDr. Alexej Solanič
+421 908 888 990
+ -

Mgr. Jozef Výboch, PhD.

Аdvokátsky koncipient
Oblasťou jeho profesijného záujmu je prevažne oblasť súkromného práva a civilného procesu. Osobitne sa zameriava na problematiku ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, ale aj ochranu spotrebiteľov finančných služieb. Doterajšie praktické skúsenosti získal ako podnikový právnik, kontrolór daní v rámci kontroly DPH a najmä ako vyšší súdny úradník na okresnom súde.

Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Jazykové znalosti

Anglický jazyk

Členstvo v advokátskej komore

Slovenská advokátska komora

Špecializácia

ochrana spotrebiteľa, civilný proces, občianske právo

Kontakt

Mgr. Jozef Výboch, PhD.
+421 908 888 990
+ -

JUDr. Jozef Mikuš

Advokát
Je vedúcim advokátom v našej kancelárii. Zo strany klientov sú vysoko hodnotené jeho podrobné právne analýzy a mimoriadne zodpovedný prístup. Špecializuje sa na obchodné právo so zameraním na korporátnu agendu, záväzky a obchodné transakcie. Klientom tiež poskytuje odbornú pomoc pri ich obhajobe v trestnom konaní.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jazykové znalosti

Anglický jazyk

Členstvo v advokátskej komore

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou

Špecializácia

Obchodné právo, trestné právo, občianske právo, správne právo

Kontakt

JUDr. Jozef Mikuš
+421 908 933 027
+ -

JUDr. Andrej Melchiory

Senior právnik
Je špecialistom v oblasti náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy. Svoje niekoľkoročné skúsenosti získal aj v Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. kde pôsobil ako uznávaný člen právneho oddelenia. Andrej tiež vyniká v oblasti pracovného a športového práva, a zaoberá sa aj ochranou spotrebiteľa.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazykové znalosti

Anglický jazyk

Členstvo v advokátskej komore

Slovenská advokátska komora

Špecializácia

Náhrada škody, pracovné právo, obchodné právo, občianske právo

Kontakt

JUDr. Andrej Melchiory
+421 918 811 277
+ -

Mgr. Martin Kyseľ

Аdvokátsky koncipient
Viaceré zahraničné študijné pobyty využil na nadobudnutie rozsiahlych jazykových znalostí, ktoré v súčasnosti využíva pri komunikácii so zahraničnými klientmi. Zameriava sa najmä na oblasť trestného a občianskeho práva. Klienti sa na neho obracajú pre jeho zodpovednosť, pracovitosť a ľudský prístup k jednotlivým prípadom.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazykové znalosti

Anglický jazyk, nemecký jazyk

Členstvo v advokátskej komore

Slovenská advokátska komora

Špecializácia

Trestné právo, občianske právo, rodinné právo

Kontakt

Mgr. Martin Kyseľ
+421 911 893 893
+ -
Kontakt

Advokátska kancelária.

Potrebujete právnu pomoc?
Prijmite pozvanie k nám.
Sme pripravení odpovedať na akékoľvek otázky, prípadne si s Vami radi dohodneme osobné stretnutie.
Advokátska kancelária.

Advokátska kancelária

Ulianko & partners, s. r. o.
Nám. SNP 37
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Telefón

+421 908 888 990|+421 911 555 415
Vaše nastavenie

Súbory cookie.

Radi by sme Vás požiadali o súhlas s používaním súborov cookie pre účely našej webstránky.

Viac informácií s možnosťou nastavenia súborov cookie nájdete po kliknutí na “Viac informácii”.

Súhlasíte s používaním súborov cookie?